Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de

context anders blijkt:

a. Create by Mos: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Create by Mos,

gevestigd aan de Zuidstraat 65 te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder KvK-nummer 59264896;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Create by Mos

werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie

Create by Mos een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Create by Mos en de klant;

d. medewerker: degene ten behoeve van wie de klant met Create by Mos de

overeenkomst is aangegaan;e. website: de website Create by Mos.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Create

by Mos en de klant waarop Create by Mos deze algemene voorwaarden van

toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Create by Mos voor de uitvoering waarvan derden dienen te

worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien

deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig

zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van toepassing. Create by Mos en de klant zullen

dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige

c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden

genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Create by Mos niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van

Create by Mos binden Create by Mos niet.

3.5 De opgegeven prijzen voor aangeboden producten zijn inclusief BTW.

3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende kleuren, omvang, etc. van de

aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere

publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot

schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant

van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant een product via de website bestelt, bevestigt Create by Mos

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst

ontbinden.

 

Artikel 6 Het annuleren van een afspraak

6.1 De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.

6.2 Bij annulering binnen 24 uur kan Create by Mos aan de klant kosten in rekening

brengen.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Create by Mos zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige

wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

7.2 Indien de klant en/of diens medewerker zich misdraagt of anderszins een

behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of

verhindert, is Create by Mos gerechtigd de uitvoering van de te verrichten

werkzaamheden te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval

volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Create by Mos op vergoeding

van eventuele schade.

 

Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere

consequenties zal hebben, zal Create by Mos de klant hierover van tevoren

inlichten.

8.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Create by Mos geen meerkosten in

rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van

omstandigheden die aan Create by Mos kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9 Leveringen

9.1 De via de website bestelde producten worden bij het eerst volgende bezoek

aan de klant geleverd en dienen dan door de klant betaald te worden.

9.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door Create by Mos besteld en in

overleg met de klant later aan de klant geleverd.

9.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn

geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

Artikel 10 Verantwoordelijkheden van de klant en de medewerkers

10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens of ruimtes, waarvan Create by

Mos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort

te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,

beschikbaar zijn. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken

geschiedt, heeft Create by Mos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in

rekening te brengen.

10.2 De klant vrijwaart Create by Mos voor eventuele aanspraken van derden, die

in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de

klant dan wel medewerker toerekenbaar is.

10.3 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers ten behoeve van wie de

werkzaamheden worden uitgevoerd, tijdig beschikbaar zijn.

10.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Create by

Mos onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

10.5 De klant is gehouden Create by Mos onverwijld te informeren omtrent feiten

en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van

belang kunnen zijn.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

A.Pin;

B. Contant;

11.2 Indien betaling niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, stuurt Create by

Mos de klant een herinnering. Blijft de klant in gebreke met betaling binnen de in de

herinnering genoemde termijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke

rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de

vordering te voldoen, kan Create by Mos de vordering uit handen geven, in welk

geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente

tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

klant zijn de vorderingen van Create by Mos op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Create by Mos is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de

verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

12.2 Voorts is Create by Mos bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet

langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Create by Mos is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant

surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de

klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de

klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of

liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een

bewindvoerder of curator wordt benoemd.

12.4 Create by Mos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende

uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst

Create by Mos ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te

vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Create by Mos kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige

schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen

en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere

personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

13.2 Create by Mos is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al

dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid

of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3 Create by Mos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,

doordat Create by Mos is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Create by Mos

kenbaar behoorde te zijn.

13.4 Create by Mos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het

advies van Create by Mos in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden

doorgang moeten vinden.

13.5 Create by Mos is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het

geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in

strijd met de gebruiksaanwijzing.

13.6 In geen geval is Create by Mos aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of

veroorzaakt doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander

doel dan waarvoor het is aangeschaft.

13.7 Indien Create by Mos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Create by Mos beperkt tot het bedrag van de door de

verzekeraar van Create by Mos gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig

geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt

gedekt, is de aansprakelijkheid van Create by Mos beperkt tot het declaratiebedrag.

13.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove

schuld van Create by Mos.

13.9 Create by Mos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de

klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met

Create by Mos is verschuldigd volledig heeft voldaan.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Create by Mos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien

zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt

dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.3 Voor zover Create by Mos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels

gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal

kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Create by Mos gerechtigd om het reeds

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant

is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.

 

Artikel 16 Beveiliging en internet

Create by Mos zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te

beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging

of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Create

by Mos kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 17 Persoonsgegevens

17.1 Create by Mos zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een privacy

statement.

17.2 Create by Mos neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in

acht.

 

Artikel 18 Klachtenregeling en verjaring

18.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en

gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is

de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het

gebrek tijdig.

18.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:

Create by Mos

adres: ………………………….

tel: ……………………………..

e-mail: …………………………

18.3 Klachten worden door Create by Mos binnen 30 dagen afgehandeld. Indien

afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet

mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

18.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan

Create by Mos kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Create

by Mos in staat is adequaat te reageren.

18.5 Na het indienen van de klacht dient de klant Create by Mos de gelegenheid te

geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te

geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

18.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet

meer mogelijk of zinvol is, zal Create by Mos slechts aansprakelijk zijn binnen de

grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

18.7 Alle aanspraken jegens Create by Mos die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan

bij Create by Mos zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat

uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de

levering van de producten.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom

Alle door Create by Mos verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend

bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder

voorafgaande toestemming van Create by Mos worden verveelvoudigd, openbaar

gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de

verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die

gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het

sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene

voorwaarden heeft aanvaard.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Op elke overeenkomst tussen Create by Mos en de klant is Nederlands recht

van toepassing.

20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Create by

Mos worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar

Create by Mos gevestigd is. Indien Create by Mos een beroep doet op deze

bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen

een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen